Liham Pansangay Blg. 252 s. 2019

Para sa: Mga Pinuno at mga Kawani ng DepEd SDO Bulacan; mga Tagamasid Pampurok; Mga Punong Guro ng Elementarya at Sekundarya