Liham Pansangay Blg. 222 s. 2019

Para sa: Mga Pinuo at mga Kawani ng DepEd SDO Bulacan, Mga Tagamasid Pampurok