Liham Pansangay Blg. 216 s. 2019

Sa: Mga Punong Guro ng Pampublikong Senior High Schools, Iba pang Kinauukalan