Liham Pansangay Blg. 139 s. 2019

Sa mga: Hepe ng CID at SGOD, Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekondarya, Iba pang Daoat makabatid