Liham Pansangay Blg. 013 s. 2020

To: Mga Piling Punonguro sa Elementarya at Sekundarya