Liham Pansangay 170 s. 2019

Sa: Mga Hepe ng CID at SGOD, Mga Tagamasid Pampurok, Mga Punong Guro ng mga Pampublikong Paaralang Sekundarya