Sa mga : Katuwang ng Tagapamanihala ng mga Paaralan, Hepe ng CID, Tagamasid Pampurok, Puno ng mga Paaralang Sekundarya, Sa iba pang kinauukulan