To: Katuwang ng Tagapamanihala sa Buwan ng Wika, Hepe ng CID, Tagamasid Pampurok, Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekundarya, at sa Iba pang Kinauukulan,