To: Mga Katuwang na Tgapamanihala ng mga Paaralan, Mga Hepe ng SGOD at CID, Mga Tagamasid Pansangay at Pampurok, Mga Punon ng mga paaralang Elementarya at Sekundarya, Mga Puno at Kawani ng mga Yunit sa Tanggapang pansangay at sa Lahat ng Kinauukulan