To: Mga katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan, Mga Hepe ng CID at SGOD, Mga tagamasid Pansangay, Mga Tagamasid Pampurok, Mga kasapi Ng Division Public Affairs Team at ICT Unit at lahat ng Kinauukulan