Div Letter no 066 s 2019

Sa: Hepe ng Dibisyon, Tagamasid Pampurok, Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekondarya, At sa iba pang Kinauukulan