Div Letter no 048 s 2019

Sa: Hepe ng CID, Tagamasid Pampurok, Punong-Guro sa Sekundarya, Iba pang may Kinalaman