Div Letter 212 s 2017

Sa mga: Tagamasid Pampurok, Piling Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekundarya