Div Letter 125 s 2017

Sa mga: Tagamasid Pampurok, Puno ng mga Paaralang Elementarya