Div Advisory No. 055 s. 2021

To: Punong-Guro ng mga Pampubliko at Pampribadong Paaralang Elementarya at Sekondarya, Iba pang dapat Makabatid