Div Advisory No. 020 s. 2020

Sa mga: Tagamasid Pansangay sa Filipino, Tagamasid Pampurok, Punong Guro ng Elementarya at Sekundarya, Iba pang may Kinalaman