Div Letter 113 s 2018

Sa mga: Tagamasid Pampurok, Puno ng mga Paaralang Elementarya